KODEKS POSLOVNE ETIKE

Ena od temeljnih načel poslovne prakse je zavedanje se družbene odgovornosti.

Osnovne predpostavke

Ena od temeljnih načel poslovne prakse je zavedanje se družbene odgovornosti. Vsaka sprejeta poslovna odločitev mora upoštevati posledice, ki bi nastale z gospodarskega, socialnega in ekološkega vidika. Na mestih, kjer podjetja opravljajo svoj posel, prispevajo k blaginji in trajnostnemu razvoju globalne skupnosti. Enako velja za poslovne odnose znotraj dobavne tekstilne verige in med samimi poslovnimi partnerji. Pogodbe med partnerji se spoštujejo ob predpostavki, da to ne bo bistveno spremenilo osnovnih pogojev poslovanja med njimi. Univerzalne etnične vrednote in načela je potrebno upoštevati in pri tem posebno pozornost nameniti človeškemu dostojanstvu.

Področje uporabe

Ta kodeks velja za vse zastopnike Gunold proizvodov po svetu in poslovnih partnerjev, ki v tem odnosu sodelujejo.

 

Rastemo

z vami

0 +
Zadovoljnih strank
0 +
let izkušenj
0 +
variacij izdelkov

Ključni vidiki družbeno odgovornega vodstva

Opazovanje pravne države
Podjetje spoštuje zakone in zakonske predpise v državi v kateri posluje. Družba priznava poslovno prakso in pošteno konkurenco. Podjetje se zavezuje, da ne bo stranka v sporazumu, ki kakorkoli krši evropsko protimonopolno zakonodajo ali drugih protimonopolnih zakonov druge suverene države s katero podjetje sodeluje. Podjetje zavrača kakoršnokoli korupcijo in podkupovanje. Podjetje uporablja ustrezne metode za spodbujanje preglednosti in poslovne integritete pri poslovnem vodstvu. Interesi podjetja so strogo ločeni od zasebnih interesov zaposlenih.

Interesi potrošnikov
Podjetje upošteva interese potrošnika, kot del svojih poslovnih dejavnosti. Podjetje zagotavlja, da izdelki ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ob pravilni uporabi izdelka. Podjetje se zavezuje, da bo upoštevalo tudi interese potrošnika pri svojih dejavnostih informiranja in trženja.

Komunikacije
Podjetje se zavezuje, da bo redno komuniciralo Kodeks poslovne etike med svoje zaposlene, poslovne partnerje in tretje zainteresirane strani, naprimer z objavo le te, na svoji spletni strani in je pripravljen o vsebini tudi razpravljati. Poslovne skrivnosti in podrobnosti poslovanja tretjih oseb so varovana s skrbnostjo in zaupnostjo.

Podjetje podpira in upošteva človekove pravice, kot je določeno v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. Podjetje posveča posebno pozornost spoštovanju človekovih pravic, navedenih spodaj:

Zdravje in varnost
Podjetje spodbuja zdravo delovno okolje, ki varuje zdravje zaposlenih ob hkratnem zagotavljanju varnosti pri delu, da bi preprečili nesreče ali poškodbe.

Nadlegovanje
Podjetje varuje svoje zaposlene pred fizičnim, spolnim in psihičnim nadlegovanjem.

Svoboda govora
Pravica svobode govora in izražanja je zagotovljena.

Delovni pogoji

Opazovanje temeljnih delovnih standardov
Podjetje podpira 8 temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije ILO. Ti standardi so naslednji:

Prepoved dela otrok, Konvencija številka 138 (“minimalna starost”, 1973) in številka 182 (“prepovedi in takojšnje ukrepanje za odpravo najhujših oblik otroškega dela, 1999).

Prepoved prisilnega dela, kot v konvenciji številka 29 (“prisilno delo”, 1930) in številka 105 (“odprava prisilnega dela”, 1957).

Nagrajevanje in kjer je možno tudi zavarovanje, za moške in ženske za delo enake vrednosti, kot po konvenciji številka 100 (“Enako nagrajevanje”, 1951).

Kolikor je zakonsko dovoljeno in izvedljivo v državi delovanja, spoštovanje pravic delavcev, kot na konvenciji številka 87 (“Varstvo sindikalnih pravic”, 1948) in številka 98 (“Pravica do organiziranja in kolektivna pogajanja”, 1949).

Prepoved diskriminacije, kot na Konvenciji številka 111 (“Diskriminacija zaposlovanja in zaposlitve”, 1958). Obseg prepovedi velja za diskrimainacijo spola, rase, invalidnosti, etničnega in kulturnega izvora ali spolne usmerjenosti.

Delovni čas
Običajni delovni čas ne sme presegati 48 delovnih ur na teden. Kot minimum so zaposleni opravičeni do enega prostega dneva v 7-dnevnem obdobju.

Varstvo okolja

Podjetje deluje v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva okolja. Družba sprejema okolju prijazno politiko, ne glede na kraj poslovanja. Če se uporablja lokalna zakonodaja, ki zagotavlja trajnostni razvoj, bo družba sprejela strategijo, ki ustreza njeni gospodarski situaciji, da bi dosegli zadovoljivo raven varstva.

Civilna pobuda

Družba aktivno prispeva v socialni, kulturni in gospodarski razvoj države in regije v kateri deluje ter podpira prostovoljne aktivnosti svojih zaposlenih na teh področjih.

Izvajanje in uporaba

Podjetje se zavezuje, da bo naredilo vse potrebno za zagotovitev neprekinjenega izvajanja in uporabe načel in vrednot opredeljenih v tem kodeksu in da popravi s tem povezane pomanjkljivosti.